Regulamin serwisu: wavecamper.pl

Regulamin serwisu do pobrania

§ 1 Definicje

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Administrator – Wavecamper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Palędziu (62-070), z adresem przy ul. Nowej 57, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000654598, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 7792454995, adres e-mail: kampery@wavecamper.pl ;
 2. Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca przesłanie wiadomości elektronicznej do Administratora,
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Polityka Prywatności – odnosząca się do Serwisu polityka prywatności, dostępna pod adresem: https://wavecamper.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Regulamin – niniejszy dokument,
 6. Rzekomy konsument –  osoba fizyczna korzystająca z Usług, które to Usługi bezpośrednio związane są z jej działalnością gospodarczą, ale z treści stosunku wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  Serwis – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem: www.wavecamper.pl ,
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Użytkownikiem a Administratorem, na zasadach określonych w Regulaminie,
 8. Urządzenie Końcowe – urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do sieci (min. komputer, smartfon, tablet itp.),
 9. Usługi – usługi dostępne w Serwisie, opisane w Regulaminie, w tym w szczególności obejmujące takie funkcjonalności jak: skorzystanie z Formularza kontaktowego,
 10. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Serwisu.

Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej lub informatycznej.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia Usług przez Administratora drogą elektroniczną.
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usług należy uważnie zapoznać się z Regulaminem.
 1. Korzystanie z Serwisu i Usług jest dobrowolne.
 2. Korzystać z Usług może osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona.
 3. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych, w tym danych osobowych. W celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń – już na etapie wyboru technologii i architektury witryny – podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony danych przesyłanych do lub z witryny przy wykorzystaniu sieci Internet. Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż nikt nie jest w stanie zagwarantować stu-procentowego bezpieczeństwa transmisji danych przy wykorzystaniu sieci Internet. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym danych przesyłanych do lub z witryny.
 4. Przedstawione w Serwisie informacje, ogłoszenia, reklamy i cenniki nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny i stanowi wyłącznie zaproszenie do składania ofert, zgodnie z art. 71 ww. ustawy.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w prawie wspólnotowym, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać tych norm. Użytkownicy zobowiązują się także przestrzegać zasad wyartykułowanych poniżej.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu oraz Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami.
 3. W szczególności zabronione jest:
  1. korzystanie z Serwisu przy wykorzystaniu złośliwego kodu, tj. programu lub kodu komputerowego, uszkadzającego lub w inny sposób wpływającego niekorzystnie na systemy komputerowe lub jego elementy, oprogramowanie, sieci komputerowe, Urządzenia końcowe lub dane,
  2. wprowadzanie do Serwisu ww. złośliwego kodu lub narażenie Serwisu na działanie ww. złośliwego kodu,
  3. kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Serwisu wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu oraz Usług,
  4. podejmowanie działań naruszających prywatność Użytkowników,
  5. podejmowanie działań służących podstępnemu pozyskiwaniu danych Użytkowników,
  6. umieszczanie treści obelżywych, poniżających, upokarzających, nieprawdziwych, godzących w godność osób trzecich, Administratora, Serwisu oraz innych Użytkowników,
  7. pobieranie, kopiowanie, przekazywanie lub udostępnianie, czy wykorzystywanie zawartości Serwisu, tj. w szczególności baz danych, raportów, zadań i innych treści udostępnionych w Serwisie, lub w jakikolwiek sposób korzystanie z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności zakazane jest przekazywanie danych osobom trzecim, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, wykorzystywanie do celów własnych, podejmowanie innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Administratora lub innych Użytkowników.
 4. Administrator jest uprawniony do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w ramach Serwisu danych składających się na, bądź będących elementem Serwisu nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako zawartość pochodząca od Administratora.
 5. Uprawnionym do informacji zastrzeżonych oraz wszystkich chronionych prawnoautorsko lub w inny sposób prawnie chronionych elementów Serwisu, w tym interfejsu, elementów graficznych, nazwy, zamieszczonych oznaczeń logo itd. (dalej jako „Znaki”) jest Administrator lub jego kontrahenci. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną.
 6. Administrator uprawniony jest do dokonywania zmian funkcjonalności, w celu poprawy jego jakości oraz jego urozmaicenia.

§ 4 Usługi Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne.
 2. Korzystanie z Usług Serwisu możliwe jest jedynie pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Jeżeli Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności i korzysta z Serwisu, zawierana jest Umowa.

§ 5 Formularz kontaktowy

 1. Formularz kontaktowy, zawarty w Serwisie, pozwala na wysłanie wiadomości elektronicznej przez Użytkownika do Administratora.
 2. Dostęp do Formularza kontaktowego jest nieodpłatny.
 3. Korzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest nieograniczone czasowo.
 4. Z Usługi Formularza kontaktowego można korzystać dowolną ilość razy.
 5. W celu skorzystania z Usługi Formularza kontaktowego Użytkownik jest zobowiązany do:
  a) zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności,
  b) wprowadzenia swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz wpisania treści wiadomości,
  c) złożenia oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności, fakultatywnie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych,
  d) potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) Użytkowników, korzystających z Usług jest Administrator.
 2. Celem przetwarzania danych Użytkowników jest wyłącznie możliwość świadczenia na ich rzecz Usług, realizacja Umowy i Zamówienia, odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź reklamacje oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed takimi.
 3. Użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa. W każdym momencie Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, opisuje Polityka Prywatności.

 

§ 7 Reklamacje Usług

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.
 2. Reklamacja może być złożona do Administratora pisemnie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną na adreso ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 3. Celem sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy podanie następujących informacji:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Użytkownika albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika (jeśli nie jest on Konsumentem),
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz ewentualnie reklamowanego okresu;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
  4. z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy Użytkownik żąda ich uiszczenia;
  5. numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia ewentualnego odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy Użytkownik żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności;
  6. podpis Użytkownika albo jego reprezentanta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. W przypadku gdy reklamacja podpisywana jest przez reprezentanta Użytkownika, reprezentant ten obowiązany jest wykazać swoje umocowanie przy wykorzystaniu stosownych dokumentów.
 4. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 3 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: (a) nazwę jednostki Administratora rozpatrującej reklamację; (b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; (c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; (d) w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; (e) w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; (f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego; (g) uzasadnienie faktyczne i prawne – w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części.

 

§ 8 Ograniczenie odpowiedzialności wobec Użytkowników innych niż Konsumenci

 1. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje do Użytkowników będących Konsumentami oraz Rzekomymi konsumentami.
 2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, Administrator w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Użytkowników, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu lub Usług, nawet jeśli Administrator został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając z Serwisu lub Usług, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług i innych materiałów, które mogą być dostępne za pośrednictwem, bądź w związku z korzystaniem z Serwisu.
 3. Wszelka zawartość jest pobierana z Serwisu na własne życzenie i ryzyko Użytkowników. Użytkownicy będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia ich Urządzeń końcowych, systemu lub utratę danych, która wynika z takich czynności. Tożsame warunki odnoszą się do korzystania z Serwisu lub Usług. Bez ograniczania powyższego, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

§ 9 Rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Administratora oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą właściwą dla Administratora. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami oraz Rzekomymi konsumentami.

 

§ 10 Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub Rzekomym Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Możliwość odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 3. Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy następuje w drodze złożenia przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć pocztą tradycyjną na adres Administratora albo pocztą elektroniczną na adres: kampery@wavecamper.pl
 4. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik może wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe.
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi, o którym mowa w ustępie powyżej, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy oraz umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy, a także w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

 

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w korespondencji z Administratorem, a także wiadomościach przesyłanych za pomocą Serwisu.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.
 3. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polski.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wavecamper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Ul. Nowa 57

62-070 Palędzie

adres e-mail: kampery@wavecamper.pl

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………….
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………….
 • Adres konsumenta(-ów): ………………………………………………………………..
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

…………………………………………..

 • Data: …………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Tu rozumiem, że trochę na wzór § 1 ust. 4 dobrze, żeby przygotować adres regulaminu, np. www.wavecamper.pl/regulamin