POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKA COOKIES

 

Rozdział I

 § 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Administratorem

  Serwisu jest: Wavecamper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Palędziu (62-070), z adresem przy ul. Nowej 57, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000654598, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 7792454995, adres e-mail: kampery@wavecamper.pl

 2. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszej polityce prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”), mają przede wszystkim znaczenie przypisane im w Polityce Prywatności, a w razie braku definicji w tym dokumencie – znaczenie przypisane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem  https://wavecamper.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Administrator: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), tj. dane które mogą prowadzić do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji osoby fizycznej, zwane dalej „Danymi” lub „Danymi Osobowymi” oraz inne dane za pośrednictwem plików cookies.
 4. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Administratora poprzez Serwis lub w związku z ich funkcjonowaniem.
 5. Podanie Danych ma co do zasady charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek skorzystania z Usług lub korzystania z Serwisu.
 6. Administrator może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony praw, dóbr lub innych praw.
 

Rozdział II

§ 2 Dane Osobowe

 

Administrator Danych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów RODO jest Administrator.
 2. W sprawach dotyczących ochrony prywatności i Danych Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem: kampery@wavecamper.pl.
 

§ 3 Sposób zbierania Danych

 

 1. Dane Użytkowników gromadzone są:
  a) gdy Użytkownik sam je przekazuje, np. korzystając z Usług lub Serwisu,
  b) poprzez pliki cookies – pliki funkcjonalne, niezbędne do działania Serwisu które zbierają automatycznie Dane, pozostałe pliki –       tylko jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na ich działanie.
 2. Dane nie będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogą jednak podlegać profilowaniu w celach statystycznych i marketingowych, co może prowadzić do dostosowania przesyłanych ofert handlowych i wyświetlanych reklam do preferencji Użytkownika, a także służy do dokonania czynności analitycznych i statystycznych.  
 

§ 4 Cele, podstawy i czas przetwarzania Danych

 
 1. Podanie Danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do wykonania Usługi.
 2. Dane zbierane są na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:
  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – w celu korzystania z funkcjonalności plików cookies fakultatywnych (opisanych
  szczegółowo w § 8 Polityki Prywatności), gdy Użytkownik wyrazi zgodę na ich włączenie,
  b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy) – w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Usług na     podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem,
  c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny) – w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym przepisów prawa konsumenckiego (np. rozpatrywanie reklamacji),
  d) na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes) – w uzasadnionym interesie Administratora, tj. celu odpowiadania przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń praw lub dóbr praz w celach statystycznych i analitycznych, ewentualnej obrony lud dochodzenia roszczeń oraz wykonywania marketingu bezpośredniego, a także w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, tj. bezbłędnej prezentacji i optymalizacji Serwisu (pliki cookies obligatoryjne).
 3. Dane będą przechowywane przez czas:
  a) dane związane z korzystaniem z Usług – przez czas trwania zawartej umowy, o której mowa w Regulaminie,
  b) dane związane z odpowiadaniem na przesłane zapytania, wezwania, wnioski – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  c) dane przetwarzane w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych – przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub do czasu wykonania tych obowiązków, nie dłużej niż przez czas w jakim Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku,
  d) dane przetwarzane w celu obrony lub dochodzenia roszczeń – przez okres wskazany w przepisach prawa dla przedawnienia się poszczególnego rodzaju roszczeń,
  e) dane przetwarzane w związku z umożliwieniem korzystania z Serwisu (pliki cookies obligatoryjne) – przez czas wskazany w § 8 Polityki prywatności,
  f) dane przetwarzane w związku z udzieloną zgodą na włącznie plików cookies fakultatywnych – do czasu cofnięcia zgody,
  g) dane zbierane w celach marketingu bezpośredniego – przez okres 5 lat od ich uzyskania.
  h) dane zbierane w celach statystycznych i analitycznych – przez okres 14 miesięcy od ich uzyskania,

           chyba, że przepisy prawa obowiązującego zobowiązują Administratora do dłuższego przechowywania danych.

 

§ 5 Prawa Użytkowników dot. przetwarzania Danych

 
 1. Użytkownikom przysługuje prawo do:
  a) dostępu do treści swoich Danych, w tym żądania kopii Danych,
  b) sprostowania nieprawidłowych Danych oraz żądania uzupełnienia niekompletnych Danych,
  c) usunięcia Danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  I. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  II. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  III. osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania (w związku z przetwarzaniem Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego);
  IV. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  V. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  VI. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem bezpośrednio dzieciom usług społeczeństwa informacyjnego.
  d) ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
  I. osoba, której Dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych;
  II. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której Dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  III. Administrator nie potrzebuje już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której Dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  IV. osoba, której Dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której Dane dotyczą.
  e) przenoszenia Danych, jeżeli:
  I. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, oraz
  II. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  f) gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa.
 2. Użytkownicy w każdym momencie mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, na zasadach określonych w art. 21 RODO (tj. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika) oraz do celów marketingu bezpośredniego.
 

§ 6 Podmioty otrzymujące Dane

 

 1. Dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych, w tym podmiotom świadczącym następujące usługi: informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa, prawne, obsługi klientów oraz przechowywania danych.
 2. Dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani państw trzecich.

 

Rozdział III

Logi

 

§ 7

 

 1. Administrator może przechowywać informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników w warstwie serwerowej.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a) czas nadejścia zapytania,
  b) czas wysłania odpowiedzi,
  c) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
  g) informacje o adresie IP.
 3. Wyżej wymienione informacje (dalej jako „Informacje-logi”) nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis.
 4. Informacje-logi są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Informacje-logi mogą być wykorzystywane w celach statystycznych, jednakże zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
 5. Zebrane Informacje-logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem.
 6. Informacje-logi nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem oraz siecią.

 

Rozdział IV

Pliki cookies

 

§ 8

 

 1. Administrator niniejszym informuje, że stosuje pliki cookies (z ang. ciasteczka), czyli małe pliki umieszczane na Urządzeniu Końcowym Użytkownika, podczas korzystania z Serwisu.
 2. Pliki cookies używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych, funkcjonalnych (by strony były szybsze i wygodniejsze), zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści i statystycznych – co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu oraz ich dostosowanie do potrzeb osób, które odwiedzają je wielokrotnie.
 3. Pliki cookies mogą być też stosowane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz przez firmy badawcze.
 4. Każdy Użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego Urządzeniu Końcowym. Pozwalają na to:
  a) ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach; domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony Administratora; więcej informacji odnośnie zarządzania plikami cookies znajduje się na:
  I. Microsoft Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  II. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  III. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
  IV. Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  V. Apple Safari: http://www.apple.com/support/safari/
  b) dodatki do przeglądarek blokujące pliki, np.:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 5. Serwis

Zgoda na pliki cookie z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie firmy Borlabs Cookie, aby uzyskać Państwa zgodę na zapisywanie określonych plików cookie w Państwa przeglądarce i udokumentować to w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (zwane dalej „Borlabs“).

Kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, w Państwa przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, który przechowuje udzielone przez Państwa zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane tak długo, aż zażądają Państwo od nas ich usunięcia, aż sami usuną Państwo pliki cookie Borlabs lub aż ustanie cel przechowywania tych danych. Obowiązkowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Wykorzystanie technologii zgody na pliki cookie Borlabs ma miejsce w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO.

DOSTOSOWANIE PAŃSTWA ZGÓD NA NASZEJ STRONIE:

Edytuj ustawienia plików cookie

Tutaj możesz zobaczyć swoje zgody na naszej stronie:

DataWersjaZezwolenia

Lista ciasteczek:

Niezbędne

Istotne pliki cookie umożliwiają realizację podstawowych funkcji i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Google Tag Manager

NazwaGoogle Tag Manager
DostawcaGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
OpisCookie firmy Google używane do kontroli zaawansowanych skryptów i obsługi zdarzeń.
Polityka prywatnościhttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Nazwa pliku cookie_ga,_gat,_gid
Termin wygaśnięcia2 lata

Statystyczne

Statystyczne pliki cookie zbierają informacje w sposób anonimowy. Informacje te pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej.

Google Analytics

NazwaGoogle Analytics
DostawcaGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
OpisCookie firmy Google używane do analizy strony internetowej. Generuje dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.
Polityka prywatnościhttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Nazwa pliku cookie_ga,_gat,_gid
Termin wygaśnięcia2 lata

Marketing

Marketing cookies are used by third-party advertisers or publishers to display personalized ads. They do this by tracking visitors across websites.

Społecznościowe

Treści z platform wideo i platform mediów społecznościowych są domyślnie zablokowane. Korzystanie z przycisków społecznościowych powoduje, że sieci społecznościowe mogą umieszczać pliki cookies w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam oraz pomiaru odwiedzin i wydajności ich treści. Jeśli akceptowane są pliki cookies z zewnętrznych mediów, dostęp do tych treści nie wymaga już dodatkowej zgody.

Mapy Google

NazwaMapy Google
DostawcaGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
OpisUżywane do odblokowania zawartości Map Google
Polityka prywatnościhttps://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Dostęp podmiotów trzecich.google.com
Nazwa pliku cookieNID
Termin wygaśnięcia6 miesięcy

YouTube

NazwaYouTube
DostawcaGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
OpisSłuży do odblokowywania zawartości YouTube.
Polityka prywatnościhttps://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Dostęp podmiotów trzecichgoogle.com
Nazwa pliku cookieNID
Termin wygaśnięcia6 miesięcy

 1. Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: a) Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń Końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 9

 

 1. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń – już na etapie wyboru technologii i architektury Serwisu – podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub z Serwisu przy wykorzystaniu sieci. Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż przy transmisji danych przy wykorzystaniu sieci nikt nie jest w stanie zagwarantować stu procentowego bezpieczeństwa takiej transmisji. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym Danych przesyłanych do lub z Serwisu, w tym w ramach korzystania z Usług.
 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (wtyczki). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady poufności i przetwarzanie Danych, obowiązujące na tych stronach, chyba że coś innego wskazane jest pod danym odnośnikiem. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu.
 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa.